Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Absolutionproducten

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
*1.1 Verkoper: Absolutionproducten de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
*1.2 Koper: de wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper;
*1.3 Overeenkomst (op afstand): Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenskomst tussen Absolutionproducten en koper;
*1.4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
*1.5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

2. Identiteit Leverancier

Absolutionproducten
Kempenaar 16 63
8231EK Lelystad
E-mailadres: info@absolutionproducten.nl KvK-nummer: 75963302 BTW-identificatienummer: NL003027424B72

3. Toepasselijkheid

*3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Absolutionproducten en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Absolutionproducten en koper;
*3.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Absolutionproducten is bepaald;

*3.3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht;

*3.4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Absolutionproducten;
*3.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Absolutionproducten erkend;

*3.6. Op de website wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Absolutionproducten zijn in te zien;
*3.7. Absolutionproducten behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

*4.1. Door het gebruik van de webshop van Absolutionproducten en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop;
*4.2. Het aanbod van Absolutionproducten is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod;
*4.3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt;
*4.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen;
*4.5. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
*4.6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Absolutionproducten niet; *4.7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
- Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website. Potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
*4.8. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5. Prijzen

*5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders door Absolutionproducten aangegeven;
*5.2. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

6. Betaling

*6.1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:- contant (alleen bij afhalen)- ideal- bancontact;

*6.2. Absolutionproducten kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;

*6.3. In geval van niet tijdige betaling is Absolutionproducten bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

7. Levering

*7.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Absolutionproducten ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de volgende dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling;
*7.2. Aan de leveringsplicht van Absolutionproducten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Absolutionproducten geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering;
*7.3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden;
*7.4. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres;
*7.5.Zodra de te leveren producten door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.


8. Herroepingsrecht

*8.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd;
*8.2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Absolutionproducten heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Absolutionproducten. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
*8.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van

dit lid.;
*8.4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Absolutionproducten er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

*8.5. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, voor de hygiëne zijn of slechts kort houdbaar zijn;
*8.6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

9. Klachttermijn

*9.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren;
*9.2. De Koper is verplicht klachten van over de verrichte werkzaamheden/ producten direct te melden aan Absolutionproducten. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat Absolutionproducten in staat is hierop adequaat te reageren.

10. Garantie en aansprakelijkheid

*10.1. In beginsel geldt voor door Absolutionproducten geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Absolutionproducten in kennis te stellen;

*10.2. Absolutionproducten is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld;
*10.3. Absolutionproducten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving;

*10.4. Indien Absolutionproducten om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt;

*10.5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan uit gevolgd van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen (reparaties, anders dan Absolutionproducten) hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is of indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt vervalt de genoemde garantie;

*10.6.Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten.

11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

*11.1 De bij verkoper aanwezige producten en geleverde producten en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten en/of onderdelen terugnemen;

*11.2. Indien producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De producten worden dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald;
*11.3 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

12. Overmacht
*12.1. In geval van overmacht is Absolutionproducten niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Absolutionproducten is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht;
*12.2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, stakingen, energiestoring, netwerkstoring, brand, bedrijfsstoringen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

13. Toepasselijk recht
*13.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
*13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14. Bevoegde rechter
*14.1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Absolutionproducten is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
*14.2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.